cohtml::TextInputControlType

Types

Name
enumControlType { TextInput, Other}
Enum containing the text input types.

Types Documentation

enum ControlType

EnumeratorValueDescription
TextInputThe input type for text.
OtherOther non-input types.

Enum containing the text input types.